Thu, T. T. L. (2022). ẨN DỤ VỊ GIÁC “苦 (KHỔ)- ĐẮNG” TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.259