Chí, N. V., Tùng, N. P., Khanh, P. D., & Quyển, T. N. (2022). Nghiên cứu chuyển hóa glucose thành 5-Hydroxymethylfurfural sử dụng P-UiO-66 làm chất xúc tác dị thể. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 30-35. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.240