Trân, Đ. H., Hải, H. Q., Bích, T. N., Trương, N. H., Kiệt, B. T., Phượng, P. Đ. P., & Lãm, N. T. (2022). Khảo sát đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng bệnh cúm gia cầm type A/H5 trên đàn gia cầm tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 134-139. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.252