Thi, N. H., Khang, V. N., Thuận, H. V., Toàn, P. H., Thanh, T. N., & Mướt, N. V. (2022). Thiết kế thử nghiệm hệ nâng vật trong từ trường giá rẻ dùng trong nghiên cứu và giảng dạy. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 12-19. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.238