Nhí, P. N., & Luân, B. V. (2022). Ảnh hưởng của công thức dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng và năng suất dưa hấu (Citrullus lanatus) trồng bằng kỹ thuật thủy canh ngâm rễ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 126-133. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.251