Trang, H. N., & Thu, H. T. V. (2022). Tình hình nhiễm virus gây bệnh Marek trên gà thả vườn ở thành phố Cần Thơ . Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(3), 1-6. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.072