Sơn, N. T., Tuấn, T. H., Tính, T. T., & Thịnh, Q. N. (2022). Giám sát từ xa phụ tải điện hộ gia đình bằng ứng dụng Blynk. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(3), 1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.073