Nghi, N. T. P., & Hạnh, N. T. H. (2022). SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ . Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.258