Thy, C. T. A., Luân, Đ. T., Xã, L. T., Thảo, N. P., & Nghĩa, N. K. (2022). Đánh giá chất lượng của hai dạng phân bón hữu cơ lỏng và rắn được tạo ra từ nước thải hầm ủ biogas. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 106-116. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.249