Long, N. T., & ƠN, N. T. (2022). Đánh giá hiện trạng của một số nghề khai thác thủy sản chính ở vùng lộng phía Tây tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 98-105. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.248