Nghĩa, N. Q., Hân, L. Q., & Ngôn, N. C. (2022). Khảo sát ảnh hưởng của các tham số bộ điều khiển fuzzy PD + I trên động cơ không đồng bộ ba pha. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(5), 52-59. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.220