Loan, N. T., & Thiêm, T. T. (2022). Ảnh hưởng của tăng lượng phân hữu cơ và giảm lượng phân hóa học ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả của dưa chuột (Cucumis sativus L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 88-97. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.247