Bình, L. V., & Thảo, N. T. T. (2022). Tổng quan về đặc điểm sinh học sinh sản của họ ốc bươu Ampullariidae. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(5), 103-116. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.231