Được, T. T., & Hiệp, N. H. (2022). Hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm sinh học đến sự sinh trưởng và năng suất bắp tại tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(2), 172-184. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.047