Trân, N. M., Linh, N. T., Thư, N. N. A., Tiên, T. Á. T., Chi, N. P. P., & Tiên, T. M. (2022). Ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực xanh đến hành vi thân thiện môi trường của nhân viên và hiệu quả hoạt động môi trường của các khách sạn tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(5), 164-174. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.226