Liêm, P. T., & Hiền, T. T. T. (2023). Tính ăn và sự phát triển ống tiêu hóa của cá thát lát còm Chitala ornata (Gray, 1831) giai đoạn từ cá bột đến 30 ngày tuổi. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(1), 76-84. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.009