Hiền, T. T. T. (2022). THAY THẾ AREMIA BẰNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN Scylla paramamosain. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(3), 1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.078