Tài, V. V., Thoại, N. H., Cương, L. T. K., Trang, P. N. N., Khánh, T. X., & Từ, T. Đ. (2022). Thuật toán di truyền trong phân tích chùm cho dữ liệu rời rạc và ứng dụng cho nhận dạng ảnh. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(3), 107-114. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.070