Phương, V. T. T., Phúc, N. T. H., Quang, Đ. M., & Quân, Đ. M. (2022). Đánh giá của các bên liên quan về chương trình đào tạo ngành sư phạm sinh học (K40-K44) ở Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long), 97-108. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.156