Tiên, N. T. K., Tuấn, D. A., & Quang, Đ. M. (2022). Thuận lợi và khó khăn trong việc học trực tuyến của học sinh ở một số trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long), 91-96. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.155