Trúc, N. T. T., Quyên, T. T. M., Doanh, B. C., Nguyễn V. D., & Khang, N. T. T. M. (2022). Thực nghiệm đánh giá Double-Head cho bài toán phát hiện phương tiện giao thông từ không ảnh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(4), 17-25. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.159