Anh, L. Q., Dung, T. T. M., & Tâm, T. N. (2022). Sự tồn tại nghiệm và đặt chỉnh Zolezzi của bài toán cân bằng vector yếu và mạnh. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long), 56-63. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.151