Hoa, P. T. T., & Hạnh, P. M. (2022). Đánh giá phương pháp tính toán lưu lượng nước mùa lũ tại trạm Vàm Nao. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6). https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.237