Hiếu, L. T., Ngôn, N. C., & Riêng, P. P. T. X. (2022). Ứng dụng công nghệ IoT trong cảnh báo rò rỉ khí gas hộ gia đình. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(3), 1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.071