Liên, N. T. K., Sơn, V. N., & Giang, H. T. (2022). Thành phần loài và mật độ giáp xác râu ngành (Cladocera) và giáp xác chân chèo (Copepoda) trong ao nuôi tôm nước lợ thâm canh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(6), 77-87. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.246