Thư, N. T. A. (2022). Nhận thức của sinh viên về tác động của việc làm thêm đối với các hoạt động học tập và sinh hoạt: Trường hợp của sinh viên ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(3), 1-10. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.074