Khanh, Đ. V. (2004). QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, ISO HAY EFQM?. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (1), 172-178. Truy vấn từ https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/326