[1]
Anh, N.H., Mẫn, T.N. và Nghi, T.H.M. 2024. Xây dựng bản đồ phân bố sức tải môi trường tại sông Thị Vải. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 60, 3 (tháng 7 2024), 22-36. DOI:https://doi.org/10.22144/ctujos.2024.319.