[1]
Luân, Đ.T., Đường, T.V.H. và Nghĩa, N.K. 2023. Khảo sát một số chức năng sinh học của 6 dòng vi sinh vật tổng hợp acid lactic. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59, 1 (tháng 2 2023), 151-161. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.017.