[1]
Thành, L.P., Kha, P.T.T., Tư, M.H., Mai, D.T.T., Hà, N.T.T., Tính, P.V.T. và Hằng, T.T.T. 2023. Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và thành phần dinh dưỡng của lá mít (Artocarpus heterophyllus L.). Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59, 1 (tháng 2 2023), 58-65. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.007.