[1]
Lý, L.M., Thảo, H.T.N. và Mai, N.T.P. 2023. Vi ghép bưởi năm roi (Citrus grandis cv. ‘nam roi’) trong điều kiện in vivo. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59, 1 (tháng 2 2023), 140-150. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.016.