[1]
Ngân, N.V.C., Dũ, L.V., Hồng, T.T.K., Thuận, N.C. và Lavane, K. 2023. Khảo sát hệ phiêu sinh thực vật tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư - tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59, 1 (tháng 2 2023), 16-29. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.003.