[1]
Việt, L.H. và Ngân, N.V.C. 2022. Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của mô hình đất ngập nước nhân tạo trồng cây bách thủy tiên (Echinodorus cordifolius L.) ở các thời gian lưu nước khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022), 59-67. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.244.