[1]
Tuấn, N.T., Tuấn, P.V., Quý, N.V. và Nhung, H.T.P. 2022. Sử dụng ảnh vệ tinh sentinel 2 và thuật toán học máy thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022), 150-163. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.254.