[1]
Nhân, T.H., Liên, Đ.T. và Hùng, C.V. 2023. Hiện trạng và phân bố nguồn giống thủy sản ở vùng biển tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59, 1 (tháng 2 2023), 85-98. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.010.