[1]
Tài, V.V., Hưng, T.N. và Nhạng, H.V. 2022. Phân loại ảnh dựa vào hàm mật độ xác suất được trích xuất. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022), 43-50. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.242.