[1]
Mỹ, N.T.H. và Lộc, T.Đ. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID – 19 ĐẾN HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022), 1-8. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.260.