[1]
Thu, T.T.L. 2022. ẨN DỤ VỊ GIÁC “苦 (KHỔ)- ĐẮNG” TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022), 1-8. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.259.