[1]
Chí, N.V., Tùng, N.P., Khanh, P.D. và Quyển, T.N. 2022. Nghiên cứu chuyển hóa glucose thành 5-Hydroxymethylfurfural sử dụng P-UiO-66 làm chất xúc tác dị thể. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022), 30-35. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.240.