[1]
Trân, Đ.H., Hải, H.Q., Bích, T.N., Trương, N.H., Kiệt, B.T., Phượng, P.Đ.P. và Lãm, N.T. 2022. KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM TYPE A/H5 TRÊN ĐÀN GIA CẦM TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022), 1-8. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.252.