[1]
Tiên, N.T.C., Toàn, N.T., Duy, T.Đ. và Lộc, M.Đ. 2022. Ứng dụng tối ưu đa mục tiêu cho bài toán tối ưu tổ hợp với hàm mục tiêu nhân tính. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022), 20-29. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.239.