[1]
Thi, N.H., Khang, V.N., Thuận, H.V., Toàn, P.H., Thanh, T.N. và Mướt, N.V. 2022. Thiết kế thử nghiệm hệ nâng vật trong từ trường giá rẻ dùng trong nghiên cứu và giảng dạy. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022), 12-19. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.238.