[1]
Trang, H.N. và Thu, H.T.V. 2022. Tình hình nhiễm virus gây bệnh Marek trên gà thả vườn ở thành phố Cần Thơ . Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 3 (tháng 6 2022), 1-6. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.072.