[1]
Sơn, N.T., Tuấn, T.H., Tính, T.T. và Thịnh, Q.N. 2022. Giám sát từ xa phụ tải điện hộ gia đình bằng ứng dụng Blynk. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 3 (tháng 6 2022), 1-8. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.073.