[1]
Nghi, N.T.P. và Hạnh, N.T.H. 2022. SÔNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ . Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022), 1-8. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.258.