[1]
Thy, C.T.A., Luân, Đ.T., Xã, L.T., Thảo, N.P. và Nghĩa, N.K. 2022. Đánh giá chất lượng của hai dạng phân bón hữu cơ lỏng và rắn được tạo ra từ nước thải hầm ủ biogas. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022), 106-116. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.249.