[1]
Long, N.T. và ƠN, N.T. 2022. Đánh giá hiện trạng của một số nghề khai thác thủy sản chính ở vùng lộng phía Tây tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022), 98-105. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.248.