[1]
Nghĩa, N.Q., Hân, L.Q. và Ngôn, N.C. 2022. Khảo sát ảnh hưởng của các tham số bộ điều khiển fuzzy PD + I trên động cơ không đồng bộ ba pha. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 5 (tháng 10 2022), 52-59. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.220.