[1]
Thảo, N.T.T. và Bình, L.V. 2022. Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của ốc lác (Pila conica). Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 58, 5 (tháng 10 2022), 124-131. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.232.