[1]
Hiền, T.T.T. 2022. THAY THẾ AREMIA BẰNG THỨC ĂN CHẾ BIẾN ƯƠNG ẤU TRÙNG CUA BIỂN Scylla paramamosain. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 3 (tháng 6 2022), 1-8. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.078.